Tesco to make big change to cold & flu season favourite